ЗАТВЕРДЖЕНО
ФОП Горячун Д.Г
01.12.2020 № 1

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Цей Договір є Договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, укладається шляхом приєднання Абонента до запропонованого договору в цілому – підписанням Заяви про приєднання да мережі Інтернет. Даний договір має повну юридичну силу, та створює правові наслідки для сторін з моменту підписання Абонентом Заяви про приєднання да мережі Інтернет встановленого Оператором зразка. Договір регламентує порядок надання телекомунікаційних Послуг ФОП Горячун Д.Г., є безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Договір про надання телекомунікаційних послуг розроблений у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» № 1280-IV від 18.11.2003р. зі змінами та доповненнями, Правил надання та отримання телекомунікаційних Послуг, затверджених постановою КМУ №295 від 11.04.2012р. (далі - Правила) та Основних вимог до Договору про надання телекомунікаційних Послуг, затверджених рішенням НКРЗІ № 624 від 29.11.2012 р., Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про захист прав Споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991р., Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р., інших нормативно-правових актів законодавства України. Усі терміни, використані в цьому Договорі, мають значення, наведені нижче. Інше тлумачення термінів неприпустиме. Інші терміни, що не викладені в цьому Договорі, мають значення, передбачені чинним законодавством України.

Абонент – споживач-фізична особа Телекомунікаційних послуг, який отримує їх на умовах, визначених у цьому Договорі та чинних Тарифних планах.

Місце надання послуг (точка підключення до телекомунікаційної мережі передачі даних Оператора) – належний Оператору кінцевий лінійно-кабельний пристрій у будинку (приміщенні) або у розподільній коробці (шафі), до якого здійснюється під’єднання абонентського вводу Замовника.

З’єднання – установлення зв'язку між Кінцевими Обладнаннями Абонентів для обміну інформацією.

Картка поповнення рахунку – засіб, що містить коди поповнення Особового Рахунку Абонента та дає Абоненту можливість отримувати Телекомунікаційні Послуги за даним Договором, і застосовується як платіжний засіб для оплати Послуг за умови активації картки у Персональному кабінеті.

Особовий рахунок (далі - ОР) – персональний рахунок, який Оператор відкриває в автоматизованій системі розрахунків для Абонентів і на якому ведеться облік обсягу та вартості усіх наданих Абоненту Послуг.

Персональний кабінет – підсистема Автоматизованої системи розрахунків, розташована на http://redfactory.net.ua/, призначена для самостійних дій Абонента щодо перегляду спожитих Послуг, оплати Послуг, зміни умов користування Послугами, зокрема, Тарифного Плану та призупинення / поновлення користування Послугами.

Послуги – продукт діяльності Оператора, спрямований на організацію та забезпечення доступу Абонента до мультисервісної телекомунікаційної мережі.

Абонентна плата – фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для Абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. «Оператор» зобов’язується надавати «Абоненту» платні послуги доступу до телекомунікаційної мережі за тарифами, діючими на момент надання послуг, що наведені на офіційному сайті компанії: http://redfactory.net.ua. « Абонент» зобов’язується користуватись даними послугами та своєчасно сплачувати їх вартість.

1.2. Характеристики послуг обираються Абонентом самостійно та можуть змінюватися за згодою Сторін.

1.3. Укладання Договору здійснюється в офісі Оператора за адресою м. Червонозаводське, вул. Комсомольська буд.13, шляхом підписання Абонентом Заяви про приєднання да мережі Інтернет встановленого Оператором зразка. Така підписується особисто Абонентом або інша особа, повноваження якої підтверджуються відповідними документами (нотраріально посвідчена довіреність та ін.).

2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Перелік та умови надання Послуг встановлюються Оператором самостійно. Оператор вправі в односторонньому порядку змінити умови надання та тарифи на Послуги, повідомивши про це Абонента будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, у Персональному кабінеті Абонента або оприлюднивши зміни на Сайті Оператора http://redfactory.net.ua/, не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до набуття чинності таких змін.

2.2. Абонент зобов’язується укласти Договір про приєднання, надавши Оператору документи, які засвідчують його особу (паспорт та індивідуальний податковий номер).

2.3. Місцем надання послуг є адреса, за якою Абонент забажав отримувати замовлені послуги.

2.4. Відповідальність Оператора за цим Договором поширюється тільки до місця надання послуги, визначеному у п. 2.3 цього Договору.

2.5. Уклавши даний Договір, Абонент виразив повну згоду з усіма правилами, умовами та тарифами надання Послуг. Ніякі інші усні або письмові висловлення не можуть бути тлумаченні як інформація, що доповнює або спростовує умови даного Договору, крім випадків укладення письмової додаткової угоди до даного Договору.

2.6. Початок користування Послугою є згодою Абонента з прийняттям виконаних Інсталяційних робіт, що засвідчується підписом Заяви про приєднання до мережі Інтернет.

2.7. Надання Послуг може бути скорочене, тимчасово припинене або припинене Оператором у наступних випадках:

  • у разі виконання Оператором ремонтних, профілактичних, планових або інших робіт з усунення пошкодження.
  • виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, а також у інших випадках, передбачених законодавством до моменту припинення дії таких обставин.
  • встановлення факту розсилання Абонентом спаму. Надання Послуг у такому випадку обмежуються або припиняються на період до усунення Абонентом виявлених Оператором порушень.

2.8. Оператор приймає Абонентів з питань розгляду заяв та скарг, умов надання Послуг, зміни тарифів на послуги, перерв у роботі телекомунікаційних мереж в межах робочого часу Оператора Центрах Обслуговування Абонентів, які знаходяться за адресами: м. Заводське вул. Шкільна б.13. 38-050-300-21-87. Технічна підтримка 0503003164.

2.9. Послуги надаються винятково Абоненту. Він не має права перепродавати або надавати замовлені послуги (або будь-яку частину послуг) жодній іншій третій особі. Вчинення Абонентом, вказаних дій, є грубим порушенням умов цього Договору та законодавства України, а також підставою для розірвання Договору Оператором в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Абонента.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Тарифи на Послуги встановлюються Оператором самостійно.

3.2. У разі незгоди з будь-якою зміною Тарифів, Абонент повинен негайно припинити користуватися Послугами, що є предметом даного Договору. Відсутність письмової відмови від отримання Послуг, поданої за 7 (сім) календарних днів з дати оприлюднення Оператором інформації про внесення змін до Тарифів, вважається згодою Абонента зі зміною Тарифів на Послуги Оператора. (за винятком обмежень встановлених для тарифного плану «ПРИВАТ 250»)

3.3. Параметри Послуг, що надаються Абонентам, та вартість Послуг Оператора визначається згідно з діючими на момент отримання Послуг Тарифними планами.

3.4. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому Оператор прямо вказав його мінімальний або граничний строк дії. Усі інші Тарифні плани є безстроковими.

3.5. Для тарифного плану «ПРИВАТ 250» встановлюються наступні істотні умови:

  • підключення самої Послуги є безкоштовним;
  • безкоштовне користування Абонентом Обладнанням Оператора протягом строку дії договору;
  • набуття Абонентом права власності на Обладнання Оператора після закінчення строку дії договору;
  • строк дії договору становить 24 місяця. Протягом строку дії даного договору Абонент не має права розірвати його в односторонньому порядку/ відмовитись від договору/припинити його дію в позасудовому чи судовому порядку;
  • абонентна плата становить 250,00 грн. на місяць за 100МБ, і вноситься Абонентом щомісячними платежами до __ числа кожного календарного місяця протягом усього строку дії договору (незалежно від ставлення Абонента до договора, отримання/неотримання послуги, наявних претензій до Оператора або інших причин);
  • за порушення вищевказаного підпункту Абонет зобовязаний одноразовим платежем в повному обсязі відшкодувати Оператору суму несплаченої абонентської плати всіх наступних місяців до кінця строку дії договору, вішдкодувати визначену Операторм ринкову вартість Обладнання.

3.6. Абонент здійснює оплату Послуг за допомогою Карток поповнення рахунку через Персональний кабінет. Ознайомитися з адресами пунктів продажу Карток поповнення рахунку можна в Центрі Обслуговування Абонентів та на сайті Оператора http://redfactory.net.ua/

3.7. Послуги Абоненту надаються на умовах попередньої оплати. Абонент вносить оплату до моменту закінчення коштів на Особовому Рахунку.

3.8. Коли залишок коштів на Особовому Рахунку Абонента стає менше нуля, доступ до Телекомунікаційної Мережі блокується до поповнення рахунку. Абонент зобов’язаний контролювати стан свого Особовому Рахунку, своєчасно оплачувати Послуги.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Оператор має право:

4.1.1. Встановлювати тарифи на Послуги, що ним надаються.

4.1.2. Визначати та змінювати перелік Послуг, замінювати Тарифні плани.

4.1.3. Скорочувати перелік Послуг, тимчасово припиняти або припиняти їх надання відповідно до Закону України “Про телекомунікації”, Правил та цього Договору.

4.1.4. Визначати рівень заборгованості Абонента з оплати Послуг та/або суму ліміту для надання Послуг на умовах наступної оплати, у разі перевищення якої скорочується перелік Послуг чи припиняється їх надання.

4.1.5. Оператор має право в будь-який час призупинити надання Послуги Абонентові в разі порушення останнім своїх обов’язків за Договором, або розірвати з Абонентом Договір в односторонньому порядку.

4.1.6. Припиняти надання телекомунікаційних Послуг у разі, в разі наявності у Абонента не погашеної заборгованості.

4.2. Оператор зобов’язаний:

4.2.1. Провадити діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених чинним законодавством випадках також за наявності відповідних ліцензій та дозволів. 4.2.2. Надавати Абоненту вичерпну інформацію, необхідну для виконання даного договору, а також інформацію про засовлену Послугу.

4.2.3. Оператор не може гарантувати, що Послуга ніколи не буде мати неполадки або дефекти, але зобов’язується виправляти відомі йому неполадки з першою ж нагодою. Повідомлення про неполадки приймаються за зазначеними у цьому Договорі або офіційному сервері контактними адресами. Регламент виконання ремонтних робіт, що сталися не заплановано, складає 4 доби з дня отримання повідомлення про неполадки від Абонента.

4.2.4. Надавати вичерпну інформацію про тарифи на Послуги та забезпечувати правильність їх застосування під час тарифікації та розрахунку платежів за надані Послуги.

4.2.5. Надавати Послуги у строки, передбачені Договором та законодавством, направляти спеціаліста за викликом Абонента для підключення та/або усунення пошкоджень Кінцевого Обладнання, абонентської лінії, проводки, виконання інших робіт.

4.3. Абонент має право:

4.3.1. Безоплатно отримувати від Оператора вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість і порядок замовлення та отримання Послуг та консультаційну допомогу Оператора з питань технічної підтримки, звернувшись особисто в ЦОА або за телефоном +380503002187. Обсяг консультацій з питань технічної підтримки обмежується питаннями, пов’язаними з налагодженням стандартного програмного забезпечення, необхідного для користування обраними Абонентом Послугами.

4.3.2. Призупиняти доступ до окремих видів Послуг на підставі письмової заяви Абонента або через Персональний Кабінет, сплативши відповідну плату, що встановлена Оператором.

4.3.3. Обирати тариф, Тарифний план, встановлений Оператором.

4.3.4. У разі не усунення пошкодження Телекомунікаційної Мережі у Контрольні терміни, яке унеможливило доступ Абонента до Послуги понад одну добу із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної заяви абонентська плата не нараховується за весь період пошкодження.

4.3.5.Вимагати коригування абонентської плати за весь час пошкодження Телекомунікаційних Мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг у разі порушення Оператором Контрольних термінів усунення пошкодження і виникло не з вини Абонента, з дати реєстрації Оператором відповідної заяви (усної чи письмової).

4.3.6. Змінювати пароль на доступ до телекомунікаційної мережі та Тарифний план (якщо така можливість не заборонена умовами цього Тарифного плану) через Персональний кабінет або шляхом звернення до ЦОА.

4.4. Абонент зобов’язаний:

4.4.1. До моменту укладення Договору уважно ознайомитися із змістом цього Договору та Правилами надання і отримання телекомунікаційних Послуг, Тарифами/Тарифними планами, які розміщені на сайті Оператора.

4.4.2. Після укладення даного Договору сплатити Оператору вартість послуг з підключення Абонента до його телекомунікаційної мережі.

4.4.3. Виконувати всі умови й правила надання послуг, викладені в даному договорі, в інших документах, інструкціях, що мають відношення до надаваних Послуг.

4.4.4. Не допускати дій, які можуть створювати загрозу інформаційній безпеці, не публікувати й не передавати через Мережу будь-яку інформацію й програмне забезпечення, зміст або використання яких суперечить Українському й міжнародному законодавству, завдає шкоди або незручність третім сторонам, свідомо містить у собі віруси або інші шкідливі програмні компоненти: у т.ч. програми що дозволяють отримувати чужі паролі, або наносити яку-небудь шкоду іншим користувачам Мережі.

4.4.5. Під час отримання послуг користуватися виключно ліцензійним програмним забезпеченням.

4.4.5. Надати Оператору достовірні дані про себе.

4.4.6. Щомісячно сплачувати абонентну плату та плату за оренду Обладнання у повному обсязі (відповідно до Тарифного плану).

4.4.7. Надати місце для розміщення обладнання і кабелю, які є власністю Оператора і використовуються для надання Послуг.
Абонент приймає у тимчасове оплатне користування Обладнання – назва, модель, серійний номер якого вказуються у відповідній Заяві про приєднання до мережі Інтернет за формою, встановленою у Додатку №1 до Договору (далі – Обладнання) на строк дії даного Договору. По закінченню строку дії даного Договору або в разі його дострокового припинення Абонент зобов’язаний повернути усе, передане йому раніше, Обладнання Оператору в неушкодженому, технічно справному стані, з урахуванням фізичного зносу (за викключенням обмежень для трифного плану «Приват 250»).

4.4.8. Забезпечити доступ для проведення у будівлі Абонента технічного огляду та ремонту обладнання, яке використовується для надання Послуг, в місцях загального користування і технологічних приміщеннях своєї будівлі. За необхідністю дозволити та забезпечити використання Оператором технологічних шахт, підвалів, технічних поверхів, дахів та ін. для проведення телекомунікаційної мережі. Також узгодити виконання Інсталяційних робіт з власниками приміщення.

4.4.9. Зареєстрований Абонент надає згоду Оператору на обробку та використання будь-яких своїх Персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". У разі непогашення чи несвоєчасного погашення заборгованості за надані відповідно до Договору Послуги Абонент укладенням даного Договору погоджується (надає згоду), що інформація про нього, в тому числі щодо стану розрахунків за Договором (включаючи прізвище, ім’я та по батькові чи будь-які інші дані, зазначені при укладанні Договору) може бути надана третім особам, яких Оператор має право інформувати про наявність та розмір боргу, а також використана з метою формування реєстру боржників, звернення з позовом до суду. Оператор має право передавати свої права та зобов’язання за Договором іншим особам.

4.4.10. В повному обсязі оплатити заборгованість, існуючу на момент розірвання даного Договору.

4.4.11. Абонент зобов’язується не надавати отримані від Оператора телекомунікаційні послуги третім особам.

4.4.12. Виконувати інші обов’язки, передбачені умовами даного Договору та чинного законодавства України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов даного договору відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Оператор за жодних умов не несе відповідальності за будь-які збитки (реальні збитки і втрачена вигода) отримані Абонентом і пов’язані з використанням або неможливістю використання надаваних в рамках даного договору Послуг.

5.3. Абонент відповідає за збереження свого імені користувача та пароля, а також за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання.
У разі затримки плати за надані Оператором послуги Абонент сплачує, впродовж усього періоду затримки, пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня. При цьому вважається правомірним припинення чи скорочення Оператором послуг.

5.4. Сплата Абонентом пені, не звільняє його від обов’язку оплатити надані йому Послуги.

5.5. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі чи обладнання Оператора, що сталося з вини Абонента, усі витрати Оператора для усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі неотриманий прибуток) покладаються на Абонента.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1 Претензії Абонента стосовно Послуг приймаються до розгляду Оператором тільки в письмовій формі. Термін розгляду претензії становить 10 (десять) робочих днів.

6.2 Усі суперечки, за якими не досягнуто домовленостей шляхом переговорів, що виникають у процесі виконання даного Договору, підлягають розгляду в суді (господарському суді) за місцем знаходження відповідача.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ Й ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

7.1 Договір набуває чинності з моменту підписання Абонентом Заяви про приєднання да мережі Інтернет встановленого Оператором зразка. При цьому Обов’язки Оператора щодо виконання умов договору настають з моменту отримання від Абонента першої оплати за замовлені Послуги у розмірі і порядку передбаченому Договором та відповідним тарифним планом.
Якщо за 10 (десять) календарних днів до закінчення терміну дії договору жодна із сторін не повідомить про його припинення, то договір вважається продовженим на тих же умовах на той же термін (за викключенням обмежень для трифного плану «Приват 250»).

7.2. Оператор має право в будь-який час в односторонньому порядку припинити дію цього Договору (припинити надання Послуг) при виявленні порушення умов Договору з боку Абонента у разі здійснення протиправних дій у сфері використання комп'ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

8. РЕКВІЗИТИ І КОНТАКТИ ОПЕРАТОРА

Оператор

ФОП Горячун Д.Г
Адреса: м. Кременчук героїв Сталінграда 5.кв 36
Код 3101012419
Р\Р UA313314010000026009060223674 UAH
КФ Полтавського ГРУ
«Приватбанк» МФО 331531
тел. +38050-300-3164, http://redfactory.net.ua/

telegram
viber
facebook